GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKOFARMA - WYCZECHOWO, MAŁKOWO - KASZUBY

Witamy na stronie internetowej Fundacji Polskiej Farmy Ekologicznej „ECOFARM”

NASZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

Fundacja Polska Farma Ekologiczna 'Ecofarm' jest fundacją ekologiczną z duńskimi korzeniami. Od 30 lat jest zaangażowana w ekologiczne rolnictwo (produkcja mleka i mięsa) na Kaszubach, w gospodarstwach w Wyczechowie ok. 250 ha położonych w gminie Somonino oraz w Małkowie, ok. 69 ha leżących w gminie Żukowo jako 'Ekofarma Kaszubska'. Fundacja ma swoją formalną siedzibę w Małkowie.

Początkowo, jednym z najważniejszych celów było przeniesienie duńskich doświadczeń w rolnictwie ekologicznym na grunt polski i wspieranie obszarów wiejskich poprzez zachowanie miejsc pracy dla pracujących w byłych państwowych gospodarstwach rolnych.

Od 1992 roku Ekofarma Kaszubska jest pionierem w Polsce w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, tworzy miejsca pracy na Kaszubach i konsekwentnie realizuje na swoim terenie projekty związane z szeroko pojętą konsekwentną wizją współczesnego zrównoważonego rozwoju w takich obszarach jak rolnictwo bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony, a obecnie również z zakresu energii odnawialnej oraz budownictwa, w technologii przyjaznej dla mieszkańców, środowiska i krajobrazu.

Statut Fundacji Aktualny odpis KRS Fundacji

EKOFARMA NA KASZUBACH

Dlaczego warto postawić na mleko ekologiczne?

KUPUJĄC PRODUKTY W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM DBASZ O ŚRODOWISKO

Zdrowe mleko, które Państwu oferujemy, uzyskujemy poprzez zastosowanie nowoczesnych środków produkcji, nie czyniąc przy tym szkód i nie ingerując w środowisko. Nie stosujemy nawozów sztucznych ani pestycydów.

Produkty Ekofarmy pochodzą z dwóch gospodarstw ekologicznych: Małkowa i Wyczechowa. Oba gospodarstwa są w pełni przystosowane do uprawy ekologicznej i spełniają zarówno polskie, jak i międzynarodowe wymagania stawiane produkcji żywności ekologicznej.

EKOLOGICZNE MLEKO TO TAKŻE ODDANIE SZACUNKU ZWIERZĘTOM

Ekofarma Kaszubska od roku 1995 jest posiadaczem atestu ekologicznego wydawanego przez pierwsze lata przez EKOLAND, obecnie przez AGRO BIO TEST. Nasze zwierzęta karmione są paszą ekologiczną, mając równocześnie nieograniczony dostęp do pastwisk, światła słonecznego i świeżego powietrza, żyją w warunkach dobrostanu, jaki należny jest zwierzętom.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

POLA

Ekofarma Kaszubska obejmuje swoim obszarem 320 ha, na których prowadzona jest uprawa roli bez użycia sztucznych nawozów, oraz pestycydów. Bardzo ważną rolę w naszym gospodarstwie odgrywa prawidłowo ułożony płodozmian, w którym kładziemy nacisk na wysoki udział roślin z rodziny motylkowatych. W strukturze zasiewów użytki zielone stanowią prawie 70%. Ponadto uprawiamy zboża jare i ozime oraz kukurydzę.

ZWIERZĘTA

W Ekofarmie Kaszubskiej prowadzony jest chów bydła mlecznego. Pogłowie stanowią krowy mleczne w ilości do 220 sztuk oraz cielęta i tzw. młodzież w ilości 180 sztuk. Łącznie na gospodarstwie utrzymuje się 400 szt. zwierząt. Bydło znajdujące się na farmie jest rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Nasze krowy mają wydajność roczną 6,5 tys. kg mleka od krowy. Bydło utrzymywane jest w oborach bezuwięziowych tj. w boksach – na materacach oraz wolnostanowiskowych – na wysokiej ściółce.

Od wiosny do późnej jesieni, zwierzęta korzystają z wypasu pastwiskowego, oraz wybiegów w okresie zimowym. W rozrodzie stosowana jest inseminacja oraz krycie naturalne przy użyciu buhaja.

UPRAWA ROLI

W technologii stosowanej podczas uprawy roli uwzględniamy działania ograniczające straty wilgoci w glebie, poprzez stosowanie wału ugniatającego zagregatowanego z pługiem, natomiast wywieziony obornik na pole natychmiast jest zaorywany, co zapobiega stratom azotu do atmosfery. Po zbiorze zbóż stosujemy poplon w postaci gorczycy, co zapewnia ochronę gleby przed erozją, jak i wzbogaca ją w materię organiczną, tak bardzo potrzebną dla rośliny następczej. W gospodarstwie stosuje się wyłącznie nawożenie organicznie w postaci obornika, gnojowicy, oraz nawóz zielony w postaci przyorywanych poplonów.

PRODUKCJA PASZ I ŻYWIENIE

Główną paszą objętościową, na której bazujemy w żywieniu zwierząt, jest sianokiszonka zrobiona z mieszanek traw z dużym udziałem roślin motylkowatych, co zapewnia wysoki udział białka w materiale zakiszonym. Ponadto uprawiamy zboża z domieszką łubinu i wyki, które jako całe rośliny w fazie dojrzałości mleczno-woskowej przeznaczamy na tzw. GPS (Ganze Pflanzen Silage). Lata suche - coraz częściej występujące - spowodowały, że do płodozmianu wprowadziliśmy żyto ozime. Zarówno GPS, jak i żyto, zapewniają bezpieczeństwo paszowe w okresach posuchy, kiedy to niewielki plon uzyskuje się z użytków zielonych.

Dodatkowo uprawiamy również kukurydzę na kiszonkę jako paszę energetyczną, która bardzo dobrze komponuje się w dawce żywieniowej z trawami i koniczyną. W żywieniu krów mlecznych stosujemy tzw. TMR, który zadawany jest krowom przy użyciu wozu paszowego.

JEŚLI HODOWLA KRÓW MLECZNYCH, TO I PRODUKCJA MLEKA EKOLOGICZNEGO

Obecnie naszym głównym oferowanym produktem jest mleko ekologiczne, które hurtowo sprzedajemy do mleczarni ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Jest ono później przerabiane na różne produkty takie jak: twarogi, masło, zsiadłe mleko, sery, serki, jogurty itp. A następnie trafia do dystrybucji w sklepach.

Krowy w Ekofarmie Kaszubskiej doimy w hali udojowej typu „rybia ość”. Ta technologia pozyskiwania mleka pozwala, aby na hali w danym momencie były jednocześnie dojone 24 krowy (2 × 12). Udój dokonywany jest dwa razy dziennie. Pierwszy o godz. 4-tej rano, drugi o 16-tej i trwa średnio 2 godziny.

Krowa do doju musi być odpowiednio przygotowana, a więc musi zostać dokonany tzw. przeddój, który polega na usunięciu „startowego” mleka ze strzyków. Następnie wymię zostaje dokładnie umyte i wysuszone, po czym następuje dój właściwy przy użyciu aparatów udojowych. Bezpośrednio po doju stosuje się tzw. dipping strzyków, który zapobiega wniknięciu do ich wnętrza bakterii środowiskowych w sytuacji, gdy krowa bezpośrednio po wydojeniu - zdecyduje się położyć na swoim legowisku. Mleko po doju jest natychmiast schładzane do temperatury 4 st. C i przechowywane w chłodzonych zbiornikach, skąd co drugi dzień odbierane jest przez mleczarnię.

Wyżej opisana technologia doju zapewnia wysoką jakość surowca pod względem sanitarnym i mikrobiologicznym.

POZNAJ NASZĄ EKOFARMĘ JAKO MIEJSCE DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYK

Ekofarma Kaszubska od lat współpracuje z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce. Do tego grona zalicza się m.in.: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Akademia Morska w Gdyni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu. W tym zakresie Ekofarma służy za bazę do badań porównawczych obejmujących badania produktu ekologicznego z produktem wytworzonym w innych gospodarstwach metodą konwencjonalną. Praktykują u nas i zdobywają zawód rolnika uczniowie ze szkół zawodowych i technicznych o profilu rolniczym z okolicznych miejscowości takich jak Przodkowo, Żukowo czy Somonino.

OFERTA DLA NOWYCH POKOLEŃ

Chcielibyśmy, aby z naszych długoletnich doświadczeń w rolnictwie ekologicznym mogli skorzystać inni rolnicy, a sama Ekofarma stała się modelem dla innych inicjatorów. Na jednej z naszych farm, tj. w Wyczechowie gm. Somonino, znajduje się wpisany do rejestru zabytków dworek z XIX w. wraz z przyległym do niego parkiem. Obecnie zespół dworsko – parkowy wymaga gruntownej renowacji.

W ramach zadań statutowych zgodnie z założeniami Fundacja „ECOFARM” za cel postawiła sobie stworzenie w zabytkowych budynkach Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Zrównoważonego Rozwoju – ECOcentrum. Ośrodek taki miałby charakter szkoleniowo badawczy stanowiący zaplecze do wymiany doświadczeń, a zarazem służył jako miejsce spotkań.

Zrównoważone Małkowo

Zrównoważone Małkowo Sp. z o.o. została powołana, gdy dwie fundacje, polska Ecofarm i duńska Solhvervfonden postanowiły podjąć współpracę w celu przygotowania koncepcji przekształcenia należącej do Ecofarm działki rolnej w Małkowie w osadę mieszkaniową. Planem jest opracowanie koncepcji osady zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego oraz zrównoważonego stylu i komfortu życia. Inspiracją tej koncepcji są sprawdzone skandynawskie, a zwłaszcza duńskie praktyki przygotowania siedlisk przyjaznych ludziom w optymalnej zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Współpraca ta oznacza, że Ecofarm zobowiązała się udostępnić teren w Małkowie, będący od 30 lat jej własnością na potrzeby tego projektu, zaś Solhvervfonden zobowiązał się zapewnić zarządzanie przygotowaniem koncepcji osady oraz swoje doświadczenie z rodzimej Danii.
Więcej informacji znajdziesz na: https://zmzm.pl

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych ekologiczną uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt zgodnie z kryteriami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym.

Fundacja Polska Farma Ekologiczna "ECOFARM"

ul. Pałacowa 86
83-330 Małkowo

tel.: (58) 681 73 03
fax.: (58) 681 73 02
e-mail: ekofarma@ekofarma.pl